برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

عاشق رویت من

تاریخ نشر آلبوم:   1352

 • هــر جا که سفر کردم، تو همسفرم بودی
  وز هــــر طــرفی رفتم، تو راهبرم بودی
  با هـر که سخن گفتم، پاسخ ز تو بِ شنُفتم
  بـــر هر که نظر کردم، تو در نظرم بودی
  در صــبحدم عشرت، همدوش تو میرفتم
  در شامـــگه ای غربت، بالین سرم بودی

 • اگـر ایـن آسـمان سـتاره نـداشت چـشم خـود را سـتاره مـی کـردم
  تـا بـیاویـــزد از بــر و دوشــش اشــک را گــوشـواره مـی کـردم
  در چــمن اللـه گـر نـمی خـندیـد
  از شـفـق بـرگ اللـه مـی چـیـدم
  بـا هـزاران شــقـایــق وحــشی
  گـرد چـشمـت پـیالـه مـی کـردم

 • رو سر بنه به بالین ، تنها مـــــرا رها کن
  تـرک من خــراب ، شــــبگرد مبتال کن

  مائیم و موج سودا ، شب تا بــــروز تنها
  خواهی بیا ببخشای ، خواهی بـرو جفا کن

  بـــر شاه خوبرویان واجـب وفا نباشــد
  ای زرد روی عـاشق ، تو صبر کن وفا کن

 • همش درد و همش رنج و همش غم
  هـــمین قـــسمت من بود از عالم
  بچه نشو ای دل، عشقه فراموش کن تا نشدی بـی رو عشقه فراموش کن
  بـــسه دیگه، بسه دیـگه ســوختم شــــعله ره خـامـــوش کــــن
  همش درد و همش رنج و همش غم هــــمین قــسمت من بود از عالم
  هـــمش گوشه ای تنهائی نشستن همش شـــاخه ای امید و شکستن
  هــــمه حـــرفــها یـادش رفت مـــحبت هـــا یـــادش رفـــت
  دیـــــگه بـــر نــمیگــــــرده دلـــــم النــــه ای درد اســـت

 • ای قــوم به حج رفته کجایید کجایید
  مـــعشوق همین جاست بیایید بیایید

  مــــعشوق تو همسایۀ دیوار به دیوار
  در بـــادیه سرگشته شما در چه وایید

  گر قصد شما دیدن آن خانۀ جان است
  اول رخ آئینه بـــه صــــیقل بزدایید

 • ترا صد بار گفتم که غالمت من همین کافی نیست؟
  فدای یک سالمت ، یک کالمت من همین کافیست!
  نـــوشتم پخشُ کردم ، مهر ماندم دست بی گفتار
  حــیاتم را مماتــم را بــنامت من همین کافیست
  اگــر چـه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است
  ولــی بــــا نام تو من ابتدا کردم همین کافیست

 • پـــنداشتم همیشه گـل خاطر منی
  عــــشق منی، امید منی، دلبر منی
  پنداشتم که از پی تنهایی و سکوت
  از عــمر آنچه مانده بجا در بر منی
  پنداشتم نـگاه تو پیک محبت است
  شـوق منی، نـشاط منی، ساغر منی

 • بــی وفـایـی مـکن ای نــگارم
  زود آ، مــاهِ مــن بـــیقــرارم
  بــی رُخـت شـام من کـی سـحر شد؟ در بــه در گـــشتم حــالـم بَـتَر شد
  دلــبرم کــــی ز حــالــم خــبر شد غــــمــم هـــــمـــــسفر شــد
  دل بــــبردی ز کـــــف بـــیقـرارم
  تــو بــه، تــوبــه ز نــاز و ادایــت تــو بــه، تــوبــه ز جــور و جـفایت
  تــو بــه، تــوبــه ز نـــاز و ادایــت کــــــنم جـــــان فــــــدایــت
  گـــر بـــمیرم تــو شـــمع مـزارم

 • شــــبهای روشـــن تـــنها نــــشینیم
  در پــــهلوی هـــم در نــــور مـــهتاب

  تـــــا بــــاد خــــیزد نـــالـنده از کوه
  تـــــا نــــور افـــــتد لـــرزنده بر آب

  در کـــوه پیــــچد دلــــکش صـــدایی
  از دور آیــــــد گـــــلبانـــگ نــــایی

  غــم هــــای دل را بـــــا هـــم بگوییم
  مــــن بــــا نـــــیازی، تــــو با ادایی

 • خــبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا، ای جانا
  خـــبر داری که درد و رنج و درمانم تویی جانا، ای جانا

  قـبول عشق من کن ای سرت گردم به الطافی، ای جانا
  کــــه مـــنظور دل زار و پریشانم تویی جانا، ای جانا

  دلــــــم را بـرده از کف خنده های نازنین تو، ای جانا
  انـــیس گــریه های شام هجرانم تویی جانا، ای جانا

 • خـــنده به لـــب های تُ ـرا، ناز و ادا های تُـرا
  یــــگان نــــگاه هـای تُرا، ای جان کی دارد

  عــــاشق زارت هستم، دل بــیقرارت هستم
  شب انــــتظارت هـــــستم، ای دلــبر من

  بِغیر من یارت کیست، جز من وفادارت کیست
  دلـــبر و دلــــدارت کـــیست، ای دلبر من

 • او نه راځی جانان زما
  پروت یم په بسترکی
  زکه خوب می دو چشمان زما

  شمس و قمر ما دی زره سر ولی ستا وفا نشته
  او سخت ښوړو ګزران زما
  پروت یم په بسترکی
  زکه خوب می دو چشمان زما

  راشه دلبر ستا ړه غمه پروت یمه رانزور پریشان
  او ڼنشته آرام زما
  پروت یم په بسترکی
  زکه خوب می دو چشمان زما

 • کـــاش ای تــــنها امـــید زنــــدگی می تـــوانـــستم فــرامــوشت کــنم
  یـــا شـــبی چـــون آتــش سوزان دل در ره بــی ســـینه خـــامــوشت کـنم
  کــــاش ای کـــــاش
  کــاش چــون خــواب گـران از دیده ام نــیمۀ شــب یــادی رویــت میگریخت
  مُـــرغ دل افـــسرده بـــال و بـسته پر از دیـــار آرزویـــت مـــیگریـــخـت
  کــــاش ای کـــــاش
  مُــرغ دل افـــسرده بـال و بــسته پـر از دیــار آرزویـــت میــــگریـــخت
  در دلـــم آتــــش همی زد آن نـــگاه کــــاش آن شب چشم هـایم کـور بود
  کــــاش ای کـــــاش

 • ای بُـلبُل خوش الحان، با گل بودت پیمان
  بـــــرخـیز بهار آمد، با گلبن گل خو کن

  ای بلبل شور انگیز، شور تو شرر بار است
  بــر خیز بهار آمد، کشور ز تو گلزار است

  ای بـلبل شور انگیز، من عشق تو را نازم
  بــر خیز بهار آمد، بر عشق تو جان بازم

 • مـــــگر خدا ز رقیبان تُرا جدا بکند
  عجب خیال خوشی کرده ام خدا بکند

  ســــزای مردم بیگانه را دهم روزی
  کـــه روزگارُ تُـــرا با من آشنا بکند

  خـــبر نمیشوی از حال ما مگر وقتی
  کـــه آه سوختگان در دل تو جا بکند

 • عـاشـق رویـت مــن، بـستۀ مــویت من
  کُـشــتۀ خــویــت مــن، ســرو زیــبا

  روی زیــــــبا داری، نـــــاز و ادا داری
  بــــه دلـم جــا داری، بــه دلــم جــا

  ای رُخت همچون روز، چـشم بر چشمم دوز
  ز آتــشـش قـــلـبم ســوز، یــار زیــبا

 • کیفیتحجم (ام بی)فایلدانلود
  320141zip

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af