برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

بگذار و تا بگریم

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

بگذار تــا بــگریم چون ابر در بـهاران
کـــز سنگ نـاله خیزد روز وداع یـاران
احوال آب چشمم با ساربان بــــگویید
تا بـر شــتر نـبندد محمل به روز بـاران
هر گـو شراب فرقت روزی چشیده بـاشد
دانــــد که سخت باشد قـطع امید یاران

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af