برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

دل دوستان شکستی

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

چــــه خالف سر زد از ما که در سرای بستی
بــــرِ دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
ســــــــر شانه را شکستم به بهانۀ تطاول
که به حــــــلقه حلقه زلفت نکند دراز دستی
تـو کـه ترک سر نگفتی ز پیشش چگونه رفتی
تــو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستی
به کـمـال عـجـز گـفتم که به لب رسید جانم
ز غرور ناز گفـتـی کـه مگـر هنـوز هـسـتـی

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af