برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

دُخت شیراز

امید حاجیلی
2 آلبوم 32 آهنگ 4 ویدیو

پا به پوی کِرشمه هات اومدیم از اون سر شیراز
جون ما ایندفعه پنهون نشو زیر چارقدت باز

وُی خدا ایی دخترو هوش از سرُم پرونده دیگه
یه نظر حلالِ ، تابی تو دلُم نمونده دیگه

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

تو مثِ ، شراب شیرازی پرِ رازی عزیزُم
تو واسه مایی ، مثِ ماهی چه طنازی عزیزُم

هر چی دلربایی تو بلد بودی رو کردی یارُم
به خدا خسته شدم تموم شده صبر و قرارُم

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af