برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

اونی که میخواستم

کامران و هومن
3 آلبوم 24 آهنگ

اونی که می خواستماونی که می خواستم
اونی که می خواستممنو تنها گذاشت رفت
اونی که می خواستم دلمو شکستو
به پای یک عشق جدید نشستو
چشم روی آرزوم همیشه بستو
پشت مه پنجرمون رها شد
اونی که می خواستم مثه اشک چکیدو
تو طول راه باز یه کسی رو دیدو
به آرزوش انگار دیگه رسیدو
به خاطر هیچی ازم جدا شد
اونی که می خواستماونی که می خواستم
اونی که می خواستممنو تنها گذاشت رفت
اونی که می خواستماونی که می خواستم
اونی که می خواستممنو تنها گذاشت رفت
اونی که می خواستم دل ازم بریدو
بین گلا یه گل تازه چیدو
به اونی که دلش می خواست رسیدو
با غمو غصه منو آشنا کرد
اونی که می خواستم منو برد بهشتو
اسم منو رو سردرش نوشتو
بهونه کرد بازی سرنوشتو
تو شهر رویاها منو رها کرد
اونی که می خواستم منو برد از یادو
رفت پیش اون کس که دلش می خوادو
زد زیر عشقش که یادش نیادو
مثه همه آدما بی وفا شد
اونی که می خواستماونی که می خواستم
اونی که می خواستممنو تنها گذاشت رفت
اونی که می خواستماونی که می خواستم
اونی که می خواستممنو تنها گذاشت رفت
اونی که میخواستم چرا تنهام گذاشت رفت

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af