برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

شمع محفل

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم
تا خـــــود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصلم ؟
لبریز دردم جام کــــــو؟ آن آب آتش فام کو؟
آن مایه آرام کو ؟تا چاره سازد مُـــــــشکلم
چون ســـایه دور از روی تو افتاده ام در کوی تو
چشم امــــــــیدم سوی تو وای از امید باطلم

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af