برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید

زندگی آخر سر آید

احمد ظاهر
22 آلبوم 273 آهنگ 1 ویدیو

زنــــــدگی آخر سر آید ، بندگی در کار نیست
بــــندگی گر شرط باشد ، زندگی در کار نیست
بـــا حـــقارت گــــر ببارد بر سرت باران دُر
آســـمان را گـــو برو ، بارندگی در کار نیست
گـــر فــــشار دشمنان آبت کند مسکین مشو
مرد باش ای خسته دل ، شرمندگی در کار نیست
زنـــدگی آزادی انــــــسان و استقالل اوست
بـــهر آزادی جـــدل کن ، بندگی در کار نیست

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af