برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید
مونا
12 آهنگ 5 ویدیو

بیا قر بده حسابی پیک بزن پشت هم
چشاتو اما یه لحظم برندار از رو من
منم اون گوله آتیش میون کل جمع
منو با لوندیام نگیرم یهو دست کم
به به عجب حالی چه بخت و اقبالی

خوبه منو داری آی چه حال و احوالی
ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی
ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی
من و تو مکملیم عشقمون جادوییه

جون به هردوتاییمون جونم به این روحیه
به به عجب حالی چه بخت و اقبالی

خوبه منو داری آی چه حال و احوالی
ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی
ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی
بیا قر بده حسابی پیک بزن پشت هم
چشاتو از ما یه لحظم برندار از رو من
منم اون گوله آتیش میون کل جمع
منو با لوندیام نگیرم یهو دست کم
به به عجب حالی چه بخت و اقبالی

خوبه منو داری آی چه حال و احوالی
ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی

ملکم من تو شاهی عزیزم خیلی ماهی
پیشه هم ما دوتایی خوشبخت بشیم الهی

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af