برای خروج از جستجو ESC را فشار دهید
قیس الفت
1 آهنگ 14 ویدیو
هنگامه
1 آلبوم 12 آهنگ 1 ویدیو

آزرده ز بیگانه و افسرده ز خویشم
مردم همه سیر از من و من سیر ز خویشم
بر دیده خونبار من ای دوست چه خندی؟
خون گریه كند هر كه ببیند دل ریشم
با خیل مصیبت زدگانی كه فلك داشت
سنجید مرا روزی و دید از همه بیشم
هرگز نكشم منت نوش از فلك دون
هرچند كه دانم بكشد زحمت نیشم
با این همه آزردگی از مرگ چه ترسم
بگذار ز كار اوفتد این قلب پریشم

پاسخ

کاربر عزیز!

Email: sales@rahanet.af
Phone: 0790723100
Website: www.rahanet.af